STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Długosiodło
  ul. Mickiewicza 15, tel.: (29)74-12-187  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Długosiodło. Powstało staraniem władz gminnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

  Gminne Centrum Informacji w Długosiodle świadczy usługi od 2 stycznia 2004r. przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 21.30.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI w Długosiodle można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  gci

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Długosiodło, powiatu wyszkowskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI w Długosiodle można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE